Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu

SHOPNI.cz

  1. Všeobecná ustanovení

  Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.SHOPNI.cz (dále i jen jako „internetový obchod“). Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti provozovatele internetového obchodu (dále také jako „Zprostředkovatele“ nebo „Poskytovatele“), Kupujícího a Dodavatele zboží.

  Provozovatelem internetového obchodu a poskytovatelem služby zprostředkování nákupu je společnost You.cz (dále i jen „Poskytovatel“ nebo „Zprostředkovatel“).

  Kontaktní údaje o firmě:

  Společnost: You.cz

  se sídlem Slovanská Alej 30 Plzeň 326 00

  identifikační číslo: 05411181                       

  zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni , oddíl C, vložka 33225

 1.  

  1. Smlouva o zprostředkování

  Nákupem zboží uzavírá Kupující s Provozovatelem internetového obchodu zprostředkovatelskou smlouvu.

  Kupující uzavírá s Poskytovatelem formou odeslání a zaplacení závazné objednávky smlouvu zprostředkovatelskou vč. příkazní (dále jen „smlouva“). Po uzavření takové smlouvy Poskytovatel zprostředkuje Kupujícímu nákup zboží od Dodavatele jménem Kupujícího a na jeho účet, a zastupuje jej v placení kupní ceny (dále i jen „služba“). Služba je poskytována za odměnu.

  Poskytovatel tedy vyvíjí činnost k tomu, aby třetí osoby („Uživatelé“ nebo „Kupující“) měli možnost prostřednictvím internetového obchodu zakoupit zboží od Dodavatele (Prodávajícího), tj. uzavřít s Dodavatelem smlouvu kupní.

  Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

  Kupující, který je spotřebitelem, nebo jen spotřebitel, je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírají smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy těmito obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají, a dále zejm. občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.) a zejména jeho zvláštními ustanoveními o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem, a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.).

  Kupující, který není spotřebitelem, je podnikatel, který nakupuje výrobky pro potřeby svého podnikání. Tento Kupující se řídí těmito obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají, a občanským zákoníkem (zák. č. 89/2012 Sb.).

  Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

  Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

  Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

  Fotografie uvedené na stránkách obchodu jsou ilustrativní.

  1. Cena zboží a způsob platby

    Informace o zboží a ceně uváděné jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, včetně nákladů na doručení zboží. Odměna Poskytovatele je již zahrnuta v kupní ceně zboží.

  Způsoby platby:

   • bankovním převodem na účet Provozovatele 2601310601 / 2010
   • platba kartou on-line skrze platební bránu Gopay
   • platba na účet prostřednictvím složenky typu A na pobočce České pošty - uvádějte adresu You.CZ Slovanská Alej 30 Plzeň 31200

  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Povinnost evidence se týká plateb uskutečněných platbou platební kartou online, netýká se plateb uskutečněných bankovním převodem nebo platbou složenkou přímo na náš účet.

  1. Doručování zboží

  Dodavatel dodá zboží kupujícímu obvykle v době uvedené u každého jednotlivého produktu (není-li u produktu doba uvedena, platí obvykle 15 - 25 dnů od vyřízení objednávky). V rámci programu Garance spokojenosti mohou zákazníci zažádat o znovuzaslání zboží, refundaci kuponem nebo vrácení peněz v případě, kdy není zásilka doručena do 60 dnů ode dne odeslání. Kupující je povinen zboží převzít. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval. Pokud je v objednávce více zboží, zboží může být zasláno ve více zásilkách. 

  Cena a způsob doručení:

   • Česká Pošta

   

  1. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

  Zákonná doba pro odstoupení od kupní smlouvy činí 14 dní od převzetí zboží - čas na zaslání odstoupení od kupní smlouvy prodejci. Na vrácení zboží má kupující lhůtu 14 dní od doby, kdy prodejce obdrží odstoupení od kupní smlouvy.  Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se zákazník v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.  Cena je uvedena před dokončením objednávky v sekci košík a je zahrnuta v kupní ceně zboží.   

  Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží. Doporučujeme zboží vracet po předchozí emailové domluvě.

  Provozovatel je povinen Kupujícímu spotřebiteli vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li Provozovatel v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je Kupující spotřebitel povinen Provozovateli předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno Provozovateli (ne na dobírku) ideálně kompletní, a nemělo by jevit známky opotřebení ani poškození.

  Prodávající dle § 1832 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, je povinen v případě odstoupení od kupní smlouvy, vrátit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14ti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání. Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

  Kupující spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží, jestliže vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Provozovatel je oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vrácenou částku.

  Výjimky:

  Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

  - o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

  - o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

  - o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

  - o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

  - o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

  - o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

  - o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

  - o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

  Chce-li zákazník odstoupit od smlouvy, může tak učinit formou např. volnou či vyplněním formuláře. Není však nutností tento formulář vyplnit,ale slouží k urychlení administrace pro odstoupení od kupní smlouvy.(VZOR - odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy naleznete ke stažení na stránkách https://www.SHOPNI.cz/obchodni-podminky ) 

  1. Práva a povinnosti z vadného plnění

  Tato část obchodních podmínek upravující práva a povinností účastníků z vadného plnění a postupu při uplatnění reklamací, upravuje některá práva a povinnosti rozdílně pro kupující, kteří vystupují ve vztazích s prodávajícím jako kupující spotřebitelé (dále jen „kupující spotřebitel“). Pokud tato část obchodních podmínek upravuje práva a povinnosti společně a shodně pro kupujícího spotřebitele i kupujícího podnikatele jsou kupující podnikatel i kupující spotřebitel shodně označováni jako „kupující“.

  Jakost při převzetí

  Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které Dodavatel odpovídá.

  Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit u Dodavatele právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. V případě kupujícího spotřebitele, projeví–li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

  Poskytovatel není povinen nároku Kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že Kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

  U prodávaného použitého zboží Dodavatel neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu Poskytovatel neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

  Práva z vadného plnění

  Poskytovatel odpovídá Spotřebiteli za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

  V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

  • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
  • bezplatné odstranění vady opravou;
  • přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
  • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

  Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

  U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny. Neodstraní-li Prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit.

  Kupující spotřebitel pak má u vady, která způsobuje nepodstatné porušení smlouvy, podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), může kupující spotřebitel uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující spotřebitel požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

  Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

  Poskytovatel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

 2. Zákazník je povinen objednané zboží převzít.To i tehdy požaduje-li vrácení peněz.
 3.  

  U vybraného zboží se Poskytovatel zavazuje kupujícímu bezplatně nabídnout rozšířenou smluvní záruku.

 4.  

  1. Vyřízení reklamace

  Reklamace zajišťuje a vyřizuje Provozovatel - společnost You.CZ Kupující je povinen uplatnit reklamaci u Provozovatele nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

  Kupující je povinen sdělit Provozovateli, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu Provozovatele je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

  Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

  Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží Provozovateli nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

  Provozovatel je povinen bez zbytečného odkladu rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, Provozovatel vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

  Odmítne-li Provozovatel odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.
  Zakoupená kosmetika a spodní prádlo z hygienických důvodů není možné vrátit ani reklamovat.

  V případě schválení reklamace může poskytovatel spotřebiteli nabídnout tzv. "slevový kupón", jenž může kupující využít k dalšímu nákupu nebo jej odmítnout.

  Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost Dodavatele, jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

  Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se Provozovatel o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou.

  U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

  1. Ochrana osobních údajů

  Osobní údaje zákazníků jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s právními předpisy EU a platnými zákony České republiky, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR „General Data Protection Regulation“) dále i jen jako „GDPR“, a se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Objednávkou služby v internetovém obchodě budou osobní údaje zákazníků poskytnuté Poskytovateli, použity pro účely vyřízení objednávky (tj. za účelem přípravy, uzavření a plnění smlouvy se zákazníkem) a nebudou poskytnuty třetím stranám vyjma Dodavatele.

  Uživatel sdělením svých údajů při používání internetové obchodu (nákup, účast v soutěži, přihlášení k odběru novinek, přispěním v diskusi, použitím zákaznického servisu, vyplněním emailové adresy v košíku i při neodeslání objednávky, příhlášením k odběru notifikací v prohlížeči aj.) umožňuje správci zasílat informace související se službami internetového obchodu a Dodavatelů na elektronickou adresu Uživatele uvedenou při registraci či v objednávce, což se týká i zasílání obchodních sdělení na tuto adresu. Uživatel je oprávněn se kdykoliv ze zasílání obchodního sdělení aj. písemně či elektronicky odhlásit.

  Poskytovatel v rámci své činnosti zpracovává osobní údaje Uživatelů pro různé účely a v různém rozsahu buď:

  1. bez souhlasu Uživatele na základě plnění smlouvy, oprávněného zájmu Poskytovatele nebo z důvodu plnění právních povinností, nebo
  2. na základě souhlasu Uživatele.

  Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

  SPRÁVCE

  Za „You.CZ se v těchto OP označuje Provozovatel internetového obchodu FashionFashion a jeho dalších jazykových mutací, společnost You.CZ Slovanská Alej 30, 31200 Plzeň

  GDPR

  Zásady zpracování osobních údajů zákazníků You.CZ jsou vydány v souladu s nařízením Evropské unie číslo 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (zkráceně „GDPR“).

  You.CZ prohlašuje, že dodržuje veškerá pravidla v souladu s výše uvedeným nařízením Evropské unie. Právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů se rozumí právní předpisy, které jsou součástí českého právního řádu, včetně příslušných mezinárodních smluv a právních předpisů Evropské unie, a které se týkají ochrany osobních údajů.

  Pověřenec a citlivé osobní údaje

  You.CZ nemá jmenovaného pověřence pro ochranu osobní údajů, protože z hlediska zákona není vyžadován. Nezpracováváme ani neuchováváme žádné citlivé osobní údaje, ani čísla kreditních karet.

  Předmět činnosti You.cz

  You.cz  je společnost, která svým zákazníkům nabízí zprostředkování dodání zboží od dodavatelů zboží z Číny, k čemuž využívá svých subdodavatelů.

  Rozsah nabízených služeb se může v průběhu času měnit. V případě, že dojde ke změně a nově poskytované služby budou mít zásadní dopad na tyto OP, tak You.cz provede aktualizaci těchto OP.

  Jak osobní údaje, z jakého důvodu a na jakou dobu shromažďujeme?

  Osobní údaje shromažďujeme následujícími způsoby:

   1. Vytvořením zákaznického účtu pro možnost rychlejšího nákupu - z důvodu oprávněného zájmu (přihlášení je možné ruční, facebookem, googlem nebo požádání prostřednictvím ticketu, e-mailu či telefonu) - do smazání účtu
   2. Dobrovolné přihlášení k odběru soutěžního newsletteru – za účelem zařazení do odběru soutěžního newsletteru na dobu nezbytně nutnou, a pak z důvodu oprávněného zájmu 10 let pro případné kontroly ÚOOÚ
   3. Odesláním objednávky - z důvodu plnění smlouvy o zprostředkování prodeje - data uchováváme min. po dobu 10 let pro případné dokládání daňové správě
   4. Zaplacení objednávky - z důvodu plnění smlouvy, oprávněného zájmu a z důvodu plnění zákonných povinností - data uchováváme min. po dobu 10 let pro případné dokládání daňové správě
   5. Odesláním dotazu na náš e-mail prostřednictvím zákaznického servisu a jeho odpověďí - z důvodu oprávněného zájmu ukládáme na dobu min. 10 let případné kontroly ČOI, ÚOOÚ
   6. Odesláním recenze k produktu - z důvodu oprávněného zájmu - získání zpětné vazby na produkt a možnosti zveřejnění takovéto recenze do doby smazání recenze na požádání
   7. Odesláním příspěvku do diskuze k produktu - z důvodu oprávněného zájmu - získání zpětné vazby na produkt a možnosti zveřejnění takovéto příspěvku do doby smazání příspěvku na požádání
   8. Odesláním zákaznického hodnocení našich služeb - z důvodu oprávněného zájmu - získání zpětné vazby na naše stránky a možnosti zveřejnění takovéto příspěvku do doby smazání hodnocení na požádání
   9. Odeslání reklamace zboží - z důvodu oprávněného zájmu ukládáme na dobu min. 10 let případné kontroly ČOI, ÚOOÚ
   10. Hodnocení odpovědi na Váš dotaz - z důvodu oprávněného zájmu ukládáme na dobu min. 10 let případné kontroly ČOI, ÚOOÚ
   11. Zavoláním na naši infolinku - z důvodu oprávněného zájmu ukládáme na dobu min. 10 let případné kontroly ČOI, ÚOOÚ
   12. Návštěvou a používáním webu - analytika, měřící pixely - na dobu nezbytně nutnou (30 dní) a více pro účely analýzy návštěvnosti, funkčnosti stránek, měření účinnosti reklamních kampaní, tedy z důvodu oprávněného zájmu

  Jaké osobní údaje shromažďujeme?

  Osobní údaje shromažďujeme následujícími způsoby:

   1. Vytvořením zákaznického účtu - Jméno, Příjmení, Email, Datum narození (při přihlášení facebookem, jinak nepovinné), Oslovení (pohlaví), Google ID (při přihlášení Google účtem), Facebook ID (při přihlášení Facebookem)
   2. Dobrovolné přihlášení k odběru soutěžního newsletteru - e-mailová adresa, jméno, příjmení, pohlaví, IP adresa přihlášení a odhlášení k odběru
   3. Odesláním objednávky - Fakturační údaje a adresa, Dodací adresa, Jméno, Příjmení, Email, Telefonní číslo
   4. Zaplacením objednávky - číslo bankovního účtu, adresu paypal účtu, poslední čtyřčíslí platební karty, pokud je obsaženo v bankovním výpisu, podrobná čísla platebních karet neukládáme ani nezpracováváme
   5. Odesláním dotazu na náš e-mail nebo prostřednictvím zákaznického servisu (email a odpověď na něj) - Jméno, Příjmení, Email nebo ID přihlášeného zákazníka, dotaz, volitelná příloha k dotazu
   6. Odesláním recenze k produktu - Přezdívka, ID zákazníka, hodnocení příspěvku, volitelná obrázková příloha recenze
   7. Odesláním příspěvku do diskuze k produktu - Jméno a příjmení, Email, Text příspěvku
   8. Odesláním zákaznického hodnocení našich služeb - Jméno a příjmení, Email, Text příspěvku
   9. Odeslání reklamace zboží - číslo účtu uvedené u reklamace, osobní údaje uvedené u reklamace, adresa pro vrácení peněz složenkou
   10. Hodnocení odpovědi na Váš email - číslo dotazu, spokojenost, IP adresa, slovní hodnocení
   11. Zavoláním na naši infolinku - datum a čas volání, přepis nejdůležitějších informací z hovoru, číslo objednávky
   12. Návštěvou a používáním webu - cookies, viz níže

  K čemu osobní údaje shromažďujeme?

  Shromažďujeme výše uvedené údaje k těmto účelům:

   1. Pro esenciální funkce košíku, zákaznického účtu, marketing, remarketing, tracking prodejních kanálů, konverzní cookie pro analýzu prodejních kanálů, analytické funkce (především cookie)
   2. Pro vyřízení objednávky, daňové účely, možnost budoucí reklamace zboží a následnou možnost doložení státní zprávě a kontrolním orgánům (adresy, telefon, e-mail, fakturační údaje)
   3. Individuální nabídky - přání k narozeninám, svátku (cookie, datum narození)
   4. Marketingové účely - soutěžní newsletter (e-mailová adresa)
   5. Části stránek a zpětná vazba pro ostatní návštěvníky (údaje vložené do recenzí, produktových diskuzí)
   6. Budoucí komunikaci a historii objednávek (tikety)

  Vaše práva a preference

   1. Právo na přístup - můžete nás kdykoliv kontaktovat, abychom Vám sdělili, které údaje o Vás zpracováváme, u registrovaných zákazníků bude dostupná tato funkce v administraci Vašeho účtu v sekci GDPR
   2. Právo na opravu - můžete nás požádat, abychom změnili nebo aktualizovali osobní údaje, jsou-li nepřesné nebo neúplné
   3. Právo na vymazání - můžete nás kdykoliv požádat, abychom osobní údaje vymazali
   4. Právo na omezení - právo požadovat, abychom dočasně nebo trvale přestali zpracovávat veškeré Vaše osobní údaje nebo jejich část
   5. Právo podání námitky -možnost kdykoliv vznést námitku proti tomu, abychom zpracovávali vaše osobní údaje z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu
   6. Právo na přenositelnost údajů - právo požadovat kopii vašich osobních údajů v elektronickém formátu a právo předat tyto osobní údaje k využití v rámci služby jiné strany
   7. Právo nebýt předmětem automatického rozhodování – právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného pouze na automatickém rozhodování, včetně profilování, pokud by dané rozhodnutí na vás mělo právní účinek nebo vedlo ke vzniku podobně významného účinku.

  Uchování a vymazání dat

  Osobní údaje si ponecháme pouze tak dlouho, jak je potřeba k tomu, abychom vám mohli zajistit dodání zboží dodavatelem a následný servis, a pro oprávněné a základní obchodní účely, jak např. udržení výkonnosti prodejního portálu, obchodní rozhodování o nových funkcích a nabídkách na základě údajů, plnění našich zákonných povinností a řešení sporů. Některé osobní údaje budeme uchovávat tak dlouho, dokud budete uživatele portálu PoštaZdarma.cz. Mezi ně patří například údaje v zákaznickém účtu.

  Na vaši žádost vymažeme nebo anonymizujeme osobní údaje tak, aby vás již neidentifikovaly, pokud však nejsme ze zákona oprávněni nebo povinni si určité osobní údaje ponechat, včetně následujících situací:

   • Pokud v souvislosti s vaším účtem existuje nevyřešená záležitost, jako například nevyřízená objednávka, reklamace, nedořešený problém v emailu nebo z ČOI či jiným kontrolním orgánem, nebo nevyřešený soudní spor nebo nárok, nezbytné osobní údaje uchováme až do jejího vyřešení
   • Tam, kde se požaduje, abychom uchovávali osobní údaje na základě právní, daňové, auditní nebo účetní povinnosti, uchováme nezbytné osobní údaje po dobu požadovanou platným zákonem a/nebo
   • Tam, kde to je nutné z důvodu našich legitimních obchodních zájmů, jako je prevence podvodů nebo zachování bezpečnosti našich uživatelů

  Odkazy

  Můžeme zobrazovat obsah odkazující na weby třetích stran. Neneseme odpovědnost za postupy a obsah třetích stran v oblasti osobních údajů ani nad nimi nemáme kontrolu.

  Uchovávání Vašich osobních údajů v bezpečí

  Máme závazek chránit osobní údaje našich uživatelů. Realizujeme vhodná technická a organizační opatření k ochraně bezpečnosti osobních údajů. Upozorňujeme však, že žádný systém není nikdy zcela bezpečný. Zavedli jsme různé zásady včetně pseudonymizace, šifrování, přístupu a uchovávání, které brání neoprávněnému přístupu a zbytečnému uchovávání osobních údajů v našich systémech.

  Ochranu uživatelského účtu zajišťuje heslo, takže vám doporučujeme používat jedinečné a silné heslo, omezit přístup k vašemu počítači a prohlížeči a po ukončení používání portálu se odhlásit.

  Změny těchto OP ochrany osobních údajů

  V těchto OP můžeme příležitostně provádět změny.

  Pokud učiníme podstatné změny těchto OP, upozorníme vás na tyto změny podle daných okolností, např. formou dobře viditelného upozornění nebo prostřednictvím e-mailu. Můžeme vás předem upozornit.

  Proto si nezapomeňte toto upozornění pečlivě přečíst.

  Zpracovatelé osobních údajů

  Přepravní společnosti

  • Česká Pošta

   

  Marketing, reklama

  • Facebook Ireland Ltd (cookies, analytika)
  • Google Ireland Ltd (cookies, analytika)
  • Seznam.cz, a.s. (cookies)

  Vývoj, údržba, hosting

  • You.CZ(v rozsahu nutném pro vývoj a údržbu systému, řešení nadstandardních zákaznických požadavků, analýzy problémů aj.)
  • Shoptet s.r.o. (v rozsahu nutném pro vývoj a údržbu systému)

   

  Zásady používání souborů cookie

  Soubory “cookies“ jsou malé textové soubory, které se ukládají do Vašeho koncového zařízení či jeho paměti. Tyto soubory našemu webu umožňují zaznamenat informace o Vaší návštěvě, nastavení Vašeho prohlížeče, jazyk, který preferujete a další informace. Vaše příští návštěva našich stránek tak může být mnohem rychlejší a více odpovídající Vašim zájmům. Bez souborů cookies by procházení našeho webu bylo mnohem složitější. Tyto soubory nám mimo jiné pomáhají přizpůsobit naši nabídku právě Vašim potřebám a využívat službu Google Analytics.

  Uživatel si sám určuje v nastavení svého zařízení, resp. V nastavení prohlížeče, zda chce umožnit stránce www.SHOPNI.cz ukládat cookies do koncového zařízení. V tomto případě je toto nastavení prohlížeče nástrojem zprostředkování souhlasu se zpracováním osobních údajů. Je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají.
  Uživatelé mají možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

  Podmínky pro použití cookies

  Co je to soubor cookie?

  Soubory “cookies“ jsou malé textové soubory, které se ukládají do Vašeho koncového zařízení či jeho paměti. Tyto soubory našemu webu umožňují zaznamenat informace o Vaší návštěvě, nastavení Vašeho prohlížeče, jazyk, který preferujete a další informace. Vaše příští návštěva našich stránek tak může být mnohem rychlejší a více odpovídající Vašim zájmům. Bez souborů cookies by procházení našeho webu bylo mnohem složitější. Tyto soubory nám mimo jiné pomáhají přizpůsobit naši nabídku právě Vašim potřebám a využívat službu Google Analytics. Obecné informace o souborech cookie naletnete např. zde (https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie).
  Používání cookie souborů nutně neznamená, že nám poskytujete Vaše osobní údaje, avšak v případě, kdy nám své osobní údaje poskytnete (např. z důvodu, abychom Vám mohli dodat objednané výrobky), může dojít k propojení Vašich osobních údajů s informacemi obsaženými v souborech cookies, ovšem pouze za účelem zkvalitnění naší nabídky, která tak bude více odpovídat Vašim individuálním zájmům či potřebám. Vaše osobní údaje samozřejmě chráníme za použití těch nejmodernějších technologií a dalším osobám či firmám je sdělujeme pouze v nezbytně nutném rozsahu. V některých případech nám ale poskytnutí Vašich osobních údajů může ukládat zákon.

  Mohu ukládání souborů cookies do mého zařízení nějak zabránit?

  Ano, stačí, když si před návštěvou našich stránek ve svém prohlížeči spustíte funkci anonymního prohlížení. Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie. V takovém případě je ale možné, že se Vám některé části našich stránek nebudou zobrazovat správně, jejich prohlížení pro Vás bude složitější a nebude se Vám zobrazovat nabídka výrobků odpovídající právě Vašim potřebám.
  Mohu nějak zjistit, jaké osobní údaje o mé osobě má Provozovatel? Mohu zkontrolovat jejich správnost? Mohu odvolat souhlas s jejich zpracováním?
  Ano, stačí, když se na nás obrátíte prostřednictvím zákaznického servisu.

  Jaké soubory cookie používáme:

  Soubory cookie používané na našich stránkách lze z hlediska jejich trvanlivosti rozdělit na dva základní typy. Krátkodobé tzv. „session cookie“ které jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy ve Vašem prohlížeči pouze do té doby, než prohlížeč zavřete, a dlouhodobě tzv. „persistent cookie“, které zůstávají uloženy ve Vašem zařízení mnohem déle nebo dokud je ručně neodstraníte (doba ponechání souborů cookie ve vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookie a nastavení vašeho prohlížeče).

  Z hlediska funkce, kterou jednotlivé cookie plní, lze cookie rozdělit na:

  konverzní, které nám umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů
  trackingové, které v kombinaci s konverzními pomáhají analyzovat výkon různých prodejních kanálů
  remarketingové, které používáme pro personalizaci obsahu reklam a jejich správnému zacílení
  analytické, které nám pomáhají zvýšit uživatelské pohodlí našeho webu tím, že pochopíme, jak jej uživatelé používají
  esenciální, které jsou důležité pro základní funkčnost webu
  Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookie třetích stran“). Například informace o produktech kupovaných návštěvníky na našich stránkách mohou být zobrazeny reklamní agenturou, abychom mohli lépe uzpůsobit zobrazení internetových reklamních bannerů na Vámi zobrazovaných webových stránkách. Podle těchto údajů Vás však nelze identifikovat.

  Na našich stránkách využíváme následující soubory cookie (Vydavatel, Typ, Trvanlivost):

  AdWords Tracking, Remarketing, 90 dní
  Facebook, Tracking, Konverzní, persistent
  Google Analytics(_ga, cid, utmv, utmz, utma, utmb, utmc), Analytical, Tracking, persistent,6 měsíců,persistent,6 měsíců,persistent,persistent,session
  Heureka, Tracking, Konverzní, persistent
  asid, Essential, může se lišit
  https_enabled, Essential, může se lišit
  s_pers_c6, Essential, může se lišit
  s_pers_c5, Essential, může se lišit
  ngEnabled, Essential, může se lišit
  php,phtml,php3, Essential, může se lišit
  recently_viewed, Essential, může se lišit
  Sklik, Tracking, Remarketing, 30 dní,max 540 dní
  Zboží, Tracking, Konverzní, persistent

  1. Řešení sporů

  Vzájemné spory mezi Provozovatelem a kupujícím řeší obecné soudy.

  Provozovatel se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, IČO: 000 20 869, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.coi.cz.

  Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění, ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na soud.

  Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.

  Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

  1. Ostatní

  Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí Spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od Provozovatele při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti.

  Provozovatelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od Kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

  Zpětný odběr elektrozařízení a jiných výrobků:

  Nároky z odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku lze uplatňovat u Poskytovatele.

  České návody nejsou standardně dodávány s výrobky, neboť Dodavatel sídlí v Číně. Provozovatel se však snaží Kupujícím vyjít maximálně vstříc a ke složitým výrobkům zašle na požádání český návod v elektronické podobě, má-li ho k dispozici. Pokud návod k dispozici není, Provozovatel se zavazuje poskytnout Kupujícímu takové rady prostřednictvím zákaznického servisu, aby mohl výrobek bez problémů používat.

  Provozovatel se zavazuje řešit případné ztráty či poškození zásilek se zbožím směrem od Dodavetele ke Kupujícímu a to ve prospěch kupujícího tak, aby mu nevznikla žádná škoda plynoucí z této události.

  Dodavatel ani Provozovatel nenesou odpovědnost za škodu způsobenou nesprávnou manipulací se zbožím.

  Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

  Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

  Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

  Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 27.01.2020

  Odstoupení od kupní smlouvy
  FORMULÁŘ PRO VRÁCENÍ ZBOŽÍ